wyszukiwarka zaawansowana
Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO TRANS24.EU

Z chwilą publikacji Regulaminu na stronie Usługodawcy, wszelkie wcześniejsze regulaminy, załączniki lub dodatki tracą moc, a w ich miejsce obowiązują postanowienia nowe.

Ostatnia aktualizacja Regulaminu: 01.10.2015r.

 • Definicje
 1. Usługodawca - Trans24.eu Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, posiadająca adres: Wysoka, ul. Chabrowa 4, 52-200 Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000590560, NIP: 8961546454, REGON: 363186740, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 150.000,00 zł.
 2. SklepTrans24.eu – sklep internetowy zamieszczony na stronie www.trans24.eu.
 3. Użytkownik – przedsiębiorca czyli osoba fizyczna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną lub osoba prawna - prowadząca działalność gospodarczą.
 4. Konto – konto internetowe utworzone w wyniku:
  1. uzupełnienia przez Użytkownika formularza rejestracyjnego dostępnego pod adresem http://trans24.eu/pl/reg, przesłanego do Usługodawcy poprzez przycisk „zarejestruj” oraz potwierdzenia rejestracji przez link aktywacyjny zamieszczony w wiadomości e-mail, skierowanej na adres Użytkownika wskazany w formularzu rejestracyjnym,
  2. rejestracji i autoryzacji konta firmy w Systemie Trans.eu, na zasadach określonych w Regulaminie świadczenia usług i bezpieczeństwa Systemu Trans, dostępnym na stronie http://www.trans.eu/pl/regulamin oraz otrzymania numeru TransId.
 5. TransId – unikatowy numer identyfikacyjny użytkowników Systemu Trans.eu zdefiniowany w Regulaminie świadczenia usług i bezpieczeństwa Systemu Trans, dostępnym na stronie http://www.trans.eu/pl/regulamin.
 6. Login - adres poczty elektronicznej Użytkownika wskazany podczas procesu rejestracji Konta lub numer TransId.
 7. Hasło – ciąg znaków alfanumerycznych służący zabezpieczeniu oraz identyfikacji Użytkownika w trakcie uzyskiwania dostępu do Konta (tzw. logowania), ustalany samodzielnie przez Użytkownika podczas procesu rejestracji.
 8. Proces składania zmówienia – postępowanie od wyboru przez Użytkownika Produktu ze Sklepu Trans.eu, poprzez złożenie oświadczenia woli przez Użytkownika za pomocą funkcji „Zamawiam”, zmierzającego bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży Produktu z Usługodawcą, do potwierdzenia zgodności złożonego zamówienia i jego opłaty, w sposób opisany w instrukcji dostępnej pod adresem: http://trans24.eu/pl/i/FAQ/5.
 9. Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem sobót oraz dni ustawowo wolnych od pracy.
 10. Produkt – produkty prezentowane w sklepie internetowym Trans24.eu.
 11. Usługa - usługa świadczona Użytkownikowi nieodpłatnie przez Usługodawcę, na zasadach określonych w Regulaminie, drogą elektroniczną w rozumieniu art. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zmianami), obejmująca Newsletter i utworzenie Konta umożliwiającego wybór i zakup Produktów od Usługodawcy.
 12. Newsletter - informacje, w tym informacje handlowe w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 ze zmianami) pochodzące od Usługodawcy wysyłane Użytkownikowi drogą elektroniczną.
 13. Regulamin – niniejszy Regulamin sklepu internetowego Trans24.eu, zamieszczony na stronie internetowej http://trans24.eu/pl/i/Regulamin/2.
 • Postanowienia ogólne
 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników ze Sklepu Trans24.eu.
 2. Możliwość korzystania ze Sklepu Trans24.eu posiadają wyłącznie Użytkownicy.
 3. Korzystanie ze Sklepu Trans24.eu jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Użytkownik wymagań technicznych w postaci:
  1. dostępu do sieci Internet
  2. dostępu do przeglądarki internetowej w wersji co najmniej Internet Explorer 11 lub Chrome 39 lub FireFox 34 lub Opera 26 lub Safari 5 lub nowszych,
  3. wyłączonej obsługi języka Javascript,
  4. akceptacji pliki typu „cookies”,
  5. łącza internetowego o przepustowości co najmniej 256 kbit/s.
 4. Strona Internetowa Sklepu Trans24.eu jest zoptymalizowana dla minimalnej rozdzielczości ekranu 1024x768 pikseli.
 5. Usługodawca podejmuje działania w celu zapewnienia poprawnego działania Sklepu Trans24.eu oraz zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie nieprawidłowości w jego działaniu, które zostały zgłoszone przez Użytkowników.
 • Rejestracja Konta
 1. Rejestracja Konta, o której mowa w dziale I ust. 4 jest równoznaczna z zawarciem pomiędzy Użytkownikiem, a Usługodawcą umowy o świadczenie Usług.
 2. Podanie danych osobowych w formularzu rejestracyjnym służącym założeniu Konta jest dobrowolne i bezterminowe.
 3. Umowa o świadczenie Usług zostaje zawarta na czas nieokreślony. 
 4. Konto dostępne jest dla osób, które zalogują się na nim podając odpowiedni Login i Hasło. Użytkownik ponosi całkowitą odpowiedzialność za skutki udostępnienia Loginu i Hasła osobom trzecim (także poprzez zaniechanie jego odpowiedniego zabezpieczenia przed dostępem osób trzecich).
 5. Umowa o świadczenie Usług może być wypowiedziana w formie stwierdzonej pismem (faks, skan):
  1. zarówno przez Użytkownika, jak i Usługodawcę, bez uzasadnienia, z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca.
  2. przez Użytkownika ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli nie wyraża zgody na zmiany wprowadzone w Regulaminie, w terminie 30 dni liczonych od dnia opublikowania zmian w Regulaminie,
  3. przez Usługodawcę w przypadku naruszeń niniejszego Regulaminu lub braku płatności, o której mowa w dziale V ust. 3.
 6. W przypadku ustania pomiędzy Usługodawcą, a Użytkownikiem mocy wiążącej umowy o świadczenie Usług, Konto danego Użytkownika przestaje być aktywne i dostępne dla Użytkownika, zaś wszelkie złożone przez niego Zamówienia, z wyjątkiem tych, co do których przystąpiono już do realizacji, zostają anulowane.
 • Zamówienie
 1. Informacje o Produktach zamieszczone na stronach internetowych Sklepu Trans24.eu stanowią wyłącznie zaproszenie do zawarcia umowy.
 2. Warunkiem realizacji zamówienia jest zakończenie przez Użytkownika Procesu składania zamówień i otrzymanie potwierdzenia przyjęcia zamówienia od Usługodawcy (moment zawarcia umowy sprzedaży).
 3. Jeżeli zamawiany Produkt niebyły dostępny, Użytkownik pod wskazanym przy Koncie adres e-mail jest informowany o:
  1. dostępności lub braku dostępności produktu na magazynie,
  2. możliwości i czasie zaopatrzenia Usługodawcy w produkt zamawiany przez Użytkownika,
  3. innych okolicznościach, które dla Użytkownika mogłyby okazać się przydatne np. o posiadanych przez Usługodawcę produktach zamiennych czy danych kontaktowych przedstawiciela Usługodawcy nadzorującego zamówienie.
 4. W trakcie Procesu składania zamówienia Użytkownik zostanie poproszony o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu jego realizacji. Niewyrażenie takiej zgody, z powodu ograniczenia możliwości potwierdzenia poprawności zamówienia, uniemożliwi Usługodawcy zakończenie Procesu składania zamówienia.
 5. Użytkownik korzystający ze Sklepu Trans24.eu ma możliwość wyrażenia także innych zgód, których treści widoczne są na stronie internetowej Sklepu Trans24.eu przed zakończeniem Procesu składania zamówień.
 6. Zgody, o których mowa w pkt. 8 i 9 powyżej wyrażane są przez Użytkownika dobrowolnie. Użytkownik korzystający ze Sklepu Trans24.eu może nie zaznaczyć żadnej z pośród zgód oraz może zaznaczyć dowolną ich ilość. Każda ze zgód może zostać cofnięta przez Użytkownika.
 7. Użytkownik może złożyć zamówienie poprzez:
  1. Konto,
  2. telefoniczny kontakt pod numerem 71 733 35 15, po potwierdzeniu przez Usługodawcę danych Użytkownika.
 8. Użytkownik składając zamówienie tym samym wyraża zgodę na otrzymanie faktur drogą elektroniczną, stosownie do Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2010r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej (Dz.U. Nr 249, poz. 1661).
 • Realizacja zamówienia
 1. Szacowany czas realizacji zamówienia Usługodawca podaje w Dniach roboczych.
 2. Realizacja zamówienia następuje w terminie wskazanym w Procesie składania zamówienia lub indywidualnie ustalonym z Usługodawcą.
 3. Po przyjęciu zamówienia do realizacji, Użytkownik otrzyma drogą elektroniczną potwierdzenie zamówienia Produktów..
 4. Zamówiony Produkt zostanie wysłany do Użytkownika, niezwłocznie po przyjęciu wpłaty przez Usługodawcę z tytułu zapłaty za zamówione Produkty, chyba że Użytkownik wybrał formę płatności „Kurier za pobraniem” lub „Odbiór osobisty w siedzibie firmy”.
 • Prawa i obowiązku Użytkownika
 1. Użytkownik zobowiązany jest w szczególności do:
  1. korzystania z Usług w sposób niezakłócający funkcjonowania Sklepu Trans24.eu,
  2. korzystania z Usług w sposób zgodny z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, postanowieniami Regulaminu oraz Polityki Prywatności, a także z przyjętymi w danym zakresie zwyczajami,
 2. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za skutki działań podejmowanych za pomocą jego Konta.
 3. Użytkownik ma prawo powiadomić Usługodawcę o każdym przypadku naruszenia jego praw, jak również o jakimkolwiek przypadku naruszenia zasad określonych w Regulaminie lub Polityce Prywatności.
 4. Użytkownik ma prawo powiadomić Usługodawcę o wszelkich nieprawidłowościach, usterkach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Trans24.eu oraz o niewłaściwej jakości Usług.
 5. Wszelkie pytania, zastrzeżenia, reklamacje w zakresie nieprawidłowości, usterek lub przerw w świadczeniu Usług, funkcjonowaniu Sklepu Trans24.eu oraz zakupionych Produktów Użytkownik może zgłaszać drogą elektroniczną pod adres: info@trans24.eu.
 6. Usługodawca zobowiązuje się rozpatrzyć wszelkie reklamacje złożone przez Użytkownika w terminie 15 Dni roboczych.
 7. Usługodawca, w celu uzyskania informacji niezbędnych dla udzielenia odpowiedzi na reklamację zastrzega sobie prawo kontaktu telefonicznego lub za pośrednictwem poczty e-mail z Użytkownikiem.
 8. Usługodawca odmówi rozpatrzenia reklamacji, jeżeli Użytkownik nie przekaże wymaganych przez Usługodawcę do tego celu informacji i dokumentów.
 9. Usługodawca zastrzega sobie prawo przedłużenia 15 dniowego terminu na odpowiedź w sytuacji, w której udzielenie odpowiedzi uzależnione jest od decyzji producenta Produktu lub zebrania dodatkowych analiz technicznych lub prawnych, o czym poinformuje niezwłocznie Użytkownika składającego reklamację.
 10. Użytkownik zobowiązuje się, iż w związku z korzystaniem ze Sklepu Trans24.eu nie będzie:
  1. podawał danych (np. w formularzu rejestracyjnym) wprowadzających w błąd lub naruszających prawa osób trzecich,
  2. dopuszczał się zachowań, które są niezgodne z Regulaminem, dobrymi obyczajami lub obowiązującymi przepisami prawa,
  3. naruszał zasad współżycia społecznego np. poprzez powtarzające się przypadki składania Zamówień i nieuregulowania zobowiązań z nich wynikających.
 11. Użytkownik jest zobowiązany do sprawdzenia Produktu przy odbiorze.
 • Newsletter
 1. Korzystanie przez Użytkownika z usługi Newsletter jest dobrowolne i bezterminowe.
 2. W przypadku, gdy Użytkownik wyraził zgodę na usługę świadczoną drogą elektroniczną, której przedmiotem jest bezpłatne dostarczanie newsletterów, uzyskany adres poczty elektronicznej (adres e-mail) jest dodawany do listy e-mailingowej i jest wykorzystywany w celach marketingowych do przesyłania Klientowi informacji handlowej drogą elektroniczną w postaci Newslettera
 3. Każdy Użytkownik korzystający z usługi Newsletter ma możliwość zmiany adresu e-mail bądź rezygnacji z tej usługi poprzez wysłanie wiadomości e-mail informującej o swojej woli na adres: info@trans24.eu.
 • Prawa autorskie
 1. Strona internetowa Sklepu Trans24.eu chroniona jest prawem autorskim. Użytkownicy mogą korzystać z utworów oraz baz danych zawartych na stronach internetowych Sklepu Trans24.eu jedynie w zakresie dozwolonego użytku, wyznaczonego przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. W szczególności, poza określonymi w tych przepisach przypadkami, zabronione jest dokonywane w celach komercyjnych, bez uprzedniej pisemnej zgody Usługodawcy reprodukcja, kopiowanie, przekazywanie, dystrybuowanie lub przechowywanie części lub całości zawartości strony internetowej Sklepu Trans24.eu.
 2. Usługodawca na podstawie umowy dotyczącej świadczenia Usług udziela Użytkownikowi niewyłącznej, nieodpłatnej i nieprzenaszalnej licencji do korzystania przez Użytkownika z autorskich praw majątkowych do utworów zamieszczonych na stronach internetowych Sklepu Trans24.eu, jedynie w celu skorzystania z Usług.
 3. Licencja, o której mowa w pkt. 2 powyżej ustaje automatycznie wraz z ustaniem mocy wiążącej odnośnej umowy o świadczenie Usług.
 • Ochrona danych
 1. Administratorem danych osobowych jest Trans24.eu Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, posiadająca adres: Wysoka, ul. Chabrowa 4, 52-200 Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000590560, NIP: 8961546454, REGON: 363186740.
 2. Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich poprawiania i żądania usunięcia.
 3. Wszelkie zgłoszenia dotyczące danych osobowych Użytkownika powinny być kierowane pod adres e-mail: info@trans24.eu.
 4. W pozostałym zakresie zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych Użytkownika określa Polityka Prywatności.
 • Postanowienia końcowe
 1. W przypadku uznania poszczególnego postanowienia Regulaminu za nieważne lub bezskuteczne, nieważność lub bezskuteczność tego postanowienia nie wpływa na ważność lub skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. Usługodawca dołoży starań, aby nieważne lub nieskuteczne postanowienie zastąpić nowym, niewadliwym prawnie postanowieniem.
 2. Wszelkie spory wynikające z niniejszego Regulaminu lub powstające w związku z nim będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy miejscowo według siedziby Usługodawcy.
 3. Usługodawca publikuje zmiany Regulaminu na stronie www.trans24.eu.
 4. Usługodawca ma prawo do jednostronnej zmiany postanowień niniejszego Regulaminu.
 5. Zmiany wchodzą w życie z chwilą umieszczenia zmienionego tekstu Regulaminu w witrynie WWW, o której mowa w ust. 3 powyżej.
 6. Użytkownik akceptując Regulamin oświadcza, iż zapoznał się z Regulaminem oraz Polityką Prywatności, rozumie treść tych dokumentów i w pełni ją akceptuje oraz zobowiązuje się do jej przestrzegania.
do góry
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl